Dagbok för Clara R. Bager Den 19 April 1836

Utdrag ur artikel av AV ELSEBETH BAGER MaFo 2001

Författarinnan till denna lilla dagbok, Clara Rebecca Bager, var född 1822. Hon vardotter till handelsmannen Emanuel Bager (1788–1866) i Malmö och hans första hustru, Brita Börjesson (1782–1845), lantbrukardotter från norra Halland. Emanuel hade gått i skola i Christiansfeld’ i Sønderjylland. Hans båda äldsta döttrar hade gått i skola i Göteborg, medan de två äldsta sönerna Johan Peter och Lorentz skickades till Christiansfeld.När han så ville sända den yngste sonen, den 6-årige Ephraim, till Christiansfeld blev det stopp och belägg från mamma Brita. Emanuel lyckades då i stället få sända Clara, 8 år, till flickskolan i Christiansfeld och han skriver dit den 7 februari 1830 om henne:

” … lilla Clara Rebecca, som nyligen fyllad 8:ta år, en eldig, quicker flicka har mycket lust för läsa Bibeln, nöjd och glad att få gå i skolan, hwilken wäl är af de bästa här, men jag fruktar hon ändå och annars får föda för egenkärleken.  Huru mycket kan det bli om året för lilla Clara eller Ephraim?”

Dagboken fick Einar Bager av Thorborg Dieden. Claras äldsta syster, Mariana (1814–1845), hade nämligen gift sig med handlanden i Malmö, Johan Henrik Dieden (1808–1879). När Mariana dog, gifte Dieden om sig med sin svägerska, Clara, och så hamnade dagboken hos familjen Dieden.
Dagboken börjar mycket abrupt, kanske har det funnits tidigare dagböcker. I transkriptionen har Claras egen stavning och interpunktion bibehållits. Ordförklaringar har satts i hakparentes. Det är imponerande att hon efter 6 år i  skolan i Christiansfeld där undervisningen skedde på tyska och hon sällan var hemma kunde skriva så bra svenska.

 April Den 30:de. I dag är det enkefest2 och i förmidag war jag hos Schönfelts och grattulerade Mutter Schönfelt. I eftermidag war jag hos Syster Röjsner men hon war icke hemma.
May. Den 4:de May har det warit Systerfest, hwilken har warit rätt rolig och treflig. I dag stodo wi alla bitiga upp emedan wi skulle uppsjunga systrarna, åt hwilka wi hadde till dagen förut klädt et rum med gran och blomsterglas, öfwer hwilket de woro mycket glada och förnöjda. Om eftermidagen woro wi uppe på sofsalen och lekte, wi fingo the
och skorpor, om aftonen fingo wi Chukolade och smörgåsar, derefter gingo wi på salen’
war Pastor Pöntgen (Röntgen) höllt ett litet tal. Under det att jag skrifver detta äro de andra barnen i det andra rummet och leker. Nu skall wi nog snart gå till sängs. I afton har jag lite tannwerk.
/…./
Den 31 Decemb. Om föremidagen skref jag hem till Mamma, Pappa och Mariane, dagen förut hade jag skrifwit till Lorentz. Klockan fem om eftermidagen haddde wi barn Beschluss. Klockan 8 woro wi igen på salen. Klockan half tolf gingo wi också på salen.
Den 1:ste januari 1837. I dag sofwo wi alla till klockan 8. Klockan 10 war predikan, efter predikan war jag på några stellen och önskade godt nyttår. Om eftermidagen war Constance och jag hos Linströms. Ephraim war också der. Klockan 4  war Bederförsamling. Klockan 7 är Liturgie, men wi skolla icke gå på salen.Den 22 på min födelsedag om morgonen drack jag kaffe hos Beate och Hanna. Syster Windekilde åt också frukost her i Anstalten, till midagen åt jag hos Pastor Röntgens, om eftermidagen war Hanna, Beate, Emma, Singne och jag hos Jane Pettesen, som också den dagen hadde sin födelsedag.
/…/
März 21:te fingo wi ferier.
22:dre war Ephraim och jag hos Syster E
23:dje war det Grändonnerstag24, på föremidagen woro wi twå gånger på salen och om eftermidagen det blef bara förlest. Om midagen kom det bud efter Beate hemifrån. Om eftermidagen war Syster Röjs hos oss, wi woro bara fyra hemma och wi drucko Kaffe.

Dagboken avslutas här. Hela artikeln är fritt tillgänglig på Malmö Kulturhistoriska förenings hemsida (Årgång 2001) http://elbogen.nu/