Släktföreningen Dieden

Föreningen grundades för 50 år sedan. Nu som då är vårt mål att sprida kunskap om släktens historia, främja samhörighet och gemensamma släkttraditioner.

Eva Andreen  2021

Förr eller senare uppstår hos de flesta människor en önskan om att lära känna både rötterna och grenarna på det stamträd som de tillhör.

Att känna till dessa ger perspektiv på var och ens plats i generationskedjan och kan hos många ge en känsla av samhörighet och trygghet i tillvaron.

Det är just detta som är en släktförenings viktigaste uppgift. Inte att vara en förening för innebörders beundran, utan i stället genom sin verksamhet bidra till att dess medlemmar vinner ökad kunskap om gågna generationer och förbättrar kontakterna med de nuvarande.  ….

Berthold Dieden vid 25 års jubileet

Så blir du medlem

Här hittar du aktuella medlemsavgifter och hur du ansöker om medlemskap

Så bildades vår förening

Herbert Dieden

Den bästa skildringen av hur det gick till när Släktföreningen bildades, får man i föreningens ”Årsberättelse 1972”. I denna står bl a följande:

”På initiativ av generalkonsul Herbert Dieden samlades den 15 maj 1971 på Restaurang Kungsparken i Malmö 42 medlemmar av släkten Dieden för att besluta om bildandet av en släktförening. Tanken härpå hade länge funnits och fick ökad aktualitet i samband med den släktfest, varmed Maria Dieden å Bellevue Gård firade sin 85-årsdag i september 1970.

Maria Diedens 85-års dag på Kungsparken i Malmö 1970 (nuvarande Casino Cosmopol)

Mötet den 15 maj 1971 inleddes med lunch, som Herbert och Torborg Dieden (född Wehtje) samt Maria Dieden inbjudit till. Placerade vid fyra bord i Kungsparkens Rotunda med utsikt mot den grönskande Kungsparken etablerades snabbt en god kontakt mellan släktingar från olika grenar och olika generationer.

Efter lunchen avhölls ett konstituerande sammanträde under ledning av Herbert Dieden, som erinrade om släktens ursprung och att släkten verkat i Sverige i mer än 200 år. Genom Johan Henrik III hade Malmö från mitten av 1850-talet blivit och en lång tid framöver varit huvudort för släkten. Genom att släktmedlemmarnas antal vuxit och deras verksamhet i många fall blivit förlagd till andra delar av landet syntes det honom angeläget att skapa en förening för sammanhållning och vård av gemensamma släkttraditioner. Tillsammans med Madeleine, Bengt och Anders Dieden hade därför bildandet av en släktförening förberetts och kallelse till dagens sammanträde utsänts.

Tidpunkten för bildandet av en släktförening sammanföll med att Herbert Dieden färdigställt en historik över släkten Dieden, sträckande sig från 1750-talet, då Johan Henrik I invandrade till Uddevalla, fram till 1889. Historiken grundar sig dels på inom släkten befintligt källmaterial, dels på tillgängliga historiska översikter över de platser, där släkten verkat, jubileumsskrifter m m. Historiken föreligger i stencilerad upplaga.

Efter Herbert Diedens redogörelse beslöts enhälligt om bildandet av en släktförening och stadgar antogs. Herbert Dieden valdes med acklamation till dess förste hedersledamot. Protokoll från sammanträdet jämte uppgift om styrelsens konstituerande, medlemsförteckning m m utsändes under hösten 1971 till samtliga, som anmält sig som medlemmar.”